STADGAR

 

För den ideella föreningenSportfiskarna Karlskrona i Karlskrona kommun.

Bildad den 11 januari 1979. Stadgarna fastställda av årsmöte den 3 april 2005 och allmänt möte den 7 maj 2005.  

§8, 14,16 ändrade. Beslut tagits på årsmötet 2007-02-24 samt fastställda på extra årsmöte 2007-09-02.

§6, 14, 15, 20 ändrade. Beslut tagits på årsmötet 2011-05-28 samt fastställda på extra årsmöte 2011-10-01.

§3, 14 ändrade. Beslut tagit på årsmöte 2018-03-24, samt fastställda på årsmöte 2019-03-20.

§22 ändrad. Beslut tagits på årsmötet 2023-03-09, sam fastställda på årsmöte 2024-02-27.

 

§ 1 Ändamål

 

Klubbens ändamål är att:

-          Bidraga till fiskets utveckling som sport- och rekreationsform.

-          Befrämja fritidsfiske och fiskevård.

-          Verka för en stark och aktiv ungdomsverksamhet och därigenom stimulera fiske- och naturintresset bland ungdomen och ge dem ett ökat utbyte av fritiden.

-          Bekämpa olaga och olovligt fiske samt oarter på fiskets område.

-          Verka för ökat fiske- och naturvett liksom respekt för andras rätt.

-          Verka för ett gott kamratskap mellan klubb- och övriga förbundsmedlemmar.

-          Befrämja ett gott samarbete med klubbar och andra kategorier av fiskare till åstadkommande av god trivsel på fiskevatten.

-          Påverka olika statliga och kommunala myndigheter för ökad satsning på fritidsfiske och fiskevård.

-          Arrangera/genomföra fisketävlingar.

-          Driva Lindwallska sjön.

-          Arrangera kurser/utbildning inom fiske

 

§ 2 Sammansättning

 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

§ 3 Tillhörighet

 

Föreningen är ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdförbund och dess Blekinge distrikt.

 

§ 4 Beslutande organ

 

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

 § 5 Firmateckning

 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari

t.o.m. den 31 december.

 

§ 7 Stadgetolkning

 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen i samråd med revisorerna. Sådant beslut skall redovisas nästkommande årsmöte.

 

§ 8 Stadgeändring

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst

ett måste vara ordinarie, med minst 2/3 av antalet givna röster på varje möte. Mellan dessa möten skall minst en månad förflyta. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Förslag till ändringar av stadgar skall bifogas kallelse till årsmötet.

 

§ 9 Upplösning av föreningen

 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte och ett extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster på vardera mötet. Mellan dessa beslut skall minst en månad förflyta. Upplöses föreningen skall dess tillgångar gå till fritidsfiskefrämjande åtgärder.

 

§10 Medlemskap

 

Rätt till medlemskap äger varje fiskeintresserad person, som ansöker om inträde, betalar föreskrivna avgifter samt efterlever föreningens stadgar och föreskrifter.

Hedersmedlemmarna är befriade från att betala medlemsavgift.

 

 §11 Utträde

 

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

 

§12 Uteslutning

 

Medlem som uppenbarligen skadat föreningens intressen eller grovt åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas. Fråga om uteslutande får ej upptagas till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom 14 dagar yttra sig i ärendet.

 

§13 Tävlingsverksamhet

 

Tävlingar och tävlingsbestämmelser beslutas av styrelsen. Mästerskapstävlingar skall följa förbundets bestämmelser.

 

§14 Tidpunkt, kallelse till årsmöte och extra årsmöte

 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna via brev eller mail och föreningens hemsida om sådan finns.

Till kallelsen skall bifogas inkomna motioner, styrelsens förslag och föredragningslista.

Förslag till ändringar av stadgar skall även bifogas kallelse till årsmötet.

 

§15 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 31 december.

 

§16 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

 

Medlem som betalat medlemsavgifter under mötesåret, eller under det verksamhetsår

som årsmötet avhandlar, samt de som enligt stadgarna är befriade från att betala medlemsavgift har rösträtt på årsmötet.

 

 §17 Beslut och omröstning

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs med omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

§18 Ärenden vid årsmötet

 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (ekonomiska redogörelsen) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
 10. Fastställande av medlemsavgifterna för nästkommande år.
 11. Fastställande av ersättningar.
 12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 13. Fastställande av budget för kommande räkenskapsår.
 14. Val av

a) Ordförande för en tid av ett år.

b) Halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år.

c) Halva antalet styrelsesuppleanter för en tid av två år.

d) Två revisorer för en tid av ett år samt en revisorsuppleant för en tid av ett år.

e) Två ledamöter i valberedningen varav en sammankallande samt en suppleant

    för en tid av ett år.

f) Materielansvarig för en tid av ett år.

g) Ombud för en tid av ett år att representera i andra föreningar.

 1. Övriga frågor.
 2. Mötets avslutande.

 

§19 Extra årsmöte

 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Punkt 1-5, samt anledningen till det extra årsmötet och avslutning skall finnas med på föredragningslistan.

 

§20 Valberedningen

 

Valberedningen består av ordförande och en övrig ledamot samt en suppleant valda av årsmötet. Valberedningen skall senast 31 december tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen sitt förslag.

 

§21 Revisorer

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.

 

§22 Styrelsens sammansättning

 

Styrelsen består av ordförande samt minst 4 övriga ledamöter. Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande. På årsmötet skall utses styrelsesuppleanter som svarar mot halva antalet ordinarie styrelseledamöter. Då ordinarie ledamot ej kan närvara på styrelsemöte träder suppleant in efter den turordning dom blivit valda.

 

Revisons uppdraget skall vara möjligt att upphandlas av en extern auktoriserad revisionsfirma eller auktoriserad revisor för revidering av klubbens ekonomiska förvaltning och räkenskaper, Styrelsen gers i uppdrag att besluta vilken auktoriserad revisionsfirma eller auktoriserad revisor som skall användas för revision av klubbens räkenskaper och förvaltning senast vid ett styrelsemöte i kvartal 4 för verksamhetsåret.

 

 §23 Styrelsens åliggande

 

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens verkställande/beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intresse.

 

Det åligger styrelsen särskilt att:

-          tillse att föreningens gällande lagar och regler iakttas,

-          verkställa av årsmötet fattade beslut,

-          planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

-          ansvara och förvalta föreningens medel,

-          tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 21§,

-          förbereda årsmöte.

 

 Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar, regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i hans ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

 

Sekreteraren:

-          förbereda styrelsens sammanträde och föreningens möten,

-          föra protokoll över styrelsens sammanträden,

-          tillse att fattade beslut har verkställts,

-          underteckna utgående handlingar, om ordföranden inte bestämmer annat,

-          årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören:

-          föra medlemsförteckning och bokföra betalda avgifter,

-          svara för föreningens bokföring och räkenskaper,

-          årligen upprätta balans- samt resultaträkningar, utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning